Publikacje

Rola przedszkola w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej

Każda placówka oświatowa ma do zrealizowania specyficzne dla swojej działalności cele, tak ogólne jak i szczegółowe. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Przedszkole jako instytucja opiekuńczo- wychowawcza pełni funkcje nie tylko opiekuńczą, ale przede wszystkim wychowawczo-dydaktyczną. Przedszkole bierze na siebie odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka w czasie jego pobytu w placówce.

Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka

Ruch jest przejawem życia,a więc aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcję. Rozwija i wzmacnia, kształtuje i usprawnia wszystkie układy organizmu, głównie układ ruchowy, nerwowy, wegetatywny i dokrewny, wywiera wpływ na ich budowę i sprawność. Ograniczając aktywność ruchową dzieci opóźniamy ich rozwój ruchowy i fizyczny, co zarazem źle wpływa na ich psychikę. Dzieci mniej sprawne ruchowo izolowane są w czasie zabaw przez swoich rówieśników bo ,,psują zabawę", co utrudnia proces uspołecznienia .

Przyczyny mające wpływ na trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Bezbłędne, ortograficzne pisanie, podobnie jak bezbłędne czytanie, jest podstawowym warunkiem dobrych wyników w nauce każdego ucznia. Bez tych umiejętności trudno sobie wyobrazić, by poznawanie i utrwalanie nowych treści programowych przebiegało bez zakłóceń i opóźnień.

Co to jest prawidłowe czytanie i pisanie?

Recenzja eseju "Mity i edukucja" M. Ledzińskiej....

Przedmiotem mojej recenzji jest książka ,,Mito współczesnej szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia" Marii Dudzikowej. Publikacja zawiera eseje etnopedagogiczne, do napisania których skłoniła autorkę lektura tekstu Marii Ledzińskiej,,Mity i edukacja.o niektórych problemach kształceniaw perspektywie zmian społecznych".

Jedenz siedmiu szkiców publicystycznych nosi tytuł,,Misyjne posłannictwo nauczycieli i,,graw szczęście"( bez pieniędzy)".

Podstawowe środowiska wychowawcze w aspekcie negatywnego wpływu na na funkcjonowanie młodego pokolenia

Co rozumiemy przez określenie ,, środowisko wychowawcze" - które we wszystkich naukach może być interpretowane w różny sposób? Dwa z nich wydają się szczególnie doniosłe. Pierwszy to "ujmowanie środowiska jako pewnego systemu stosunków zachodzących między istota żywąa przedmiotami jej otoczenia'', zatem środowisko jako system między istota żywąa otaczającymi ją przedmiotami. W/g drugiej teorii środowisko jest tylko częścią środowiska społecznego i kulturowego, inaczej to otaczający nas krąg osób i rzeczy.

Scenariusz zajęć: Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cele ogólne:

- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny
- rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni
- rozumienie i stosowanie poleceń wydawanych przez nauczyciela
- wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie
- zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
- wyrażanie swoich uczuć i emocji w sposób niewerbalny
- rozwijanie zaufania do siebie, partnera i grupy
- wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju
- pobudzanie wyobraźni twórczej przy muzyce