Grupa dwujęzyczna

 

 

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym

„Grupa dwujęzyczna”

 

Autor innowacji: mgr Kamila Ołowiak

Rok szkolny 2021/ 2022

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 35

Adres: ul. Orkana 13, Kielce

Tytuł innowacji: „Grupa dwujęzyczna”

Rodzaj innowacji: Innowacja programowo – metodyczna

Czas realizacji: 01.09.2021 r – 30.06.2022 r.

Zasięg innowacji: dzieci 6 letnie grupa „Tulipany”

Programy i podręczniki, na których oparta jest innowacja:

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, Warszawa 2017
 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017
 • Komorowska H., „Metodyka nauczania języków obcych”, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2005.
 • Brown H.D., ,,Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy”,  New York, Longman, 2001
 • Wróblewska-Pawlak K., “Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci”

 

 

 

Wstęp

Język angielski pełni funkcję międzynarodowego języka komunikacji i jest obecnie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Edukacja małych dzieci to proces, który dzieje się niejako samoistnie, niezauważony, a przy tym owocny. Nauczanie powinno się wiązać z zabawą i to właśnie przedszkole jest miejscem, gdzie nauka nie może być postrzegana jako przymus czy obowiązek. Przedszkolak chłonie informacje jak gąbka będąc ciągle ciekawym świata. Dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny, z łatwością naśladują nowe dźwięki, nie obawiają się popełniania błędów, posiadają łatwość intonacyjno–artykulacyjną. Rozpoczynanie nauki języka obcego we wczesnych latach życia dzieci jest dla nich szansą biegłego opanowania języka w dalszym procesie kształcenia.

Wprowadzając innowacje mam na celu wzbogacenie oferty edukacyjno-wychowawczej naszego przedszkola. Innowacja „Grupa dwujęzyczna” zakłada praktyczne zintegrowanie treści, metod i  celów nauczania w języku obcym z językiem ojczystym. Odpowiednio zmotywowane dziecko, będzie pozytywnie nastawione do nowego języka. Codzienny stały kontakt z językiem obcym dodatkowo umożliwi współpraca z Wolontariuszem Europejskim. Będzieon przebywał w placówce dzięki udziałowi w unijnym projekcie „Europejski Korpus Solidarności”. Wolontariusz pochodzi z innego kraju
i  w kontakcie z dziećmi posługuje się tylko językiem obcym. Stały kontakt z językiem stanie się naturalny, systematyczny, rozbudzi w dzieciach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, kultur, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich pomoże przełamać barierę językową.

 

Założenia

 

Język angielski traktowany będzie jako sposób codziennej komunikacji nauczyciela z dziećmi, wydawania poleceń, instruowania. Dzieci będą poznawać elementy języka angielskiego każdego dnia, a treść nauczanego języka korelować będzie z aktualnie realizowanymi treściami edukacji przedszkolnej wyznaczonymi przez podstawę programową. Język angielski będzie towarzyszył w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej: podczas zajęć i zabaw dydaktycznych, czynności samoobsługowych, spożywania posiłków, czy wyjścia na spaceri to jest najważniejszym elementem innowacji - codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim, śpiewanie piosenek, recytowanie rymowanek, uczestniczenie w anglojęzycznych zabawach. Projekt bazuje na wrodzonych zdolnościach małych dzieci do poznawania języka w sposób naturalny, spontaniczny poprzez codzienny kontakt z językiem.

Cele ogólne

 • Nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę i systematycznie powtarzające się schematy dnia.
 • Rozbudzenie zainteresowania językiem obcym.
 • Korelacja zajęć z języka angielskiego z metodyką wychowania przedszkolnego.
 • Osłuchiwanie się dziecka z językiem angielskim.
 • Rozwijanie mowy, rozumienia ze słuchu i nabywanie słownictwa.
 • Stworzenie atmosfery akceptacji i sukcesu.

Cele szczegółowe

 • Dziecko posługuje się językiem angielskim w prostych  sytuacjach dnia codziennego.
 • Zapamiętuje wprowadzane słownictwo, piosenki, wiersze, zwroty.
 • Aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach.
 • Codziennie ma styczność z obcojęzycznym wolontariuszem z EKS.
 • Wzmacnia wiarę we własne możliwości.
 • Nazywa obiekty znajdujące się w jego otoczeniu.
 • Właściwie reaguje na proste polecenia i komunikaty w języku obcym.
 •  

Metody

 • Metoda naturalna - na zajęciach i podczas zabawy nauczyciel stosuje proste, krótkie sformułowania, posługując się przy tym gestami i mimiką.
 • Metoda zabaw i gier dydaktycznych.
 • Metoda audiolingwalna - nacisk kładzie się na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem (nagraniem lub nauczycielem) chórem lub indywidualnie.
 • Metoda audiowizualna - dzieci uczą się kojarzenia brzmienia angielskich słów czy dłuższych wypowiedzi z ilustracjami, rymem lub rytmem.
 • Metoda TPR (Total Physical Response) - dzieci słuchają i odpowiadają ruchem na polecenia nauczyciela.

 

 • Formy
 • Indywidualna, grupowa, w parach.

 

Środki dydaktyczne

 

 • Nagrania piosenek, wierszy, dialogów, bajek.
 • Tablica multimedialna, rzutnik, komputer.
 • Karty pracy, kolorowanki, książki.
 • Zabawki, rekwizyty.
 • Pieczątki, naklejki.

Zakres treści

Dobór słownictwa oraz struktur gramatycznych odbywać się będzie zgodnie zobowiązującą podstawą programową oraz w oparciu o Program nauczania językaangielskiego do realizacji w placówkach przedszkolnych.

Realizowane treści z zakresu nauczania języka angielskiego zostaną poszerzone:

 • Moje przedszkole – sytuacje komunikacyjne związane z życiem grupy, przedszkola (zwroty grzecznościowe, wyrażanie uczuć, emocji, obchody urodzin i inne), nazwy pomieszczeń przedszkolnych (szatnia, sala, łazienka, itp.) oraz przedmiotów znajdujących się w otoczeniu.
 • Czynności (bieganie, tupania, chodzenie itp.)
 • Pory roku i związane z tym zjawiska atmosferyczne.
 • Tradycje świąteczne.
 • Moja rodzina i mój dom – rozszerzanie materiału.
 • Emocje  i potrzeby – rozszerzenie materiału.
 • Sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Jedzenie – rozszerzenie materiału.
 • Zwierzęta – rozszerzenie materiału.
 • Ubrania – rozszerzenie materiału.
 • Ciało – rozszerzenie materiału.
 • Kolory i kształty– rozszerzenie materiału.
 • Liczebniki – rozszerzenie materiału.

 

 

 

Przewidywane efekty dwujęzyczności

 

Dla dzieci:

 • Poszerzą znacznie zasób słownictwa.
 • Zainteresują się językiem angielskim.
 • Będą rozumiały ze słuchu ogólny sens krótkich bajek i opowiadań.
 • Będą posługiwały się językiem angielskim w codziennych prostych przedszkolnych sytuacjach.
 • Będą posługiwać się językiem angielskim w kontakcie z Wolontariuszem.
 • Będą znały rymowanki, piosenki, zwroty i wiersze.
 • Pogłębią wrażliwość kulturową i społeczną, rozwiną zdolności analityczne i empatyczne.
 • Dwujęzyczność poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi.

 

Dla Przedszkola:

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Zbudowanie pozytywnego wizerunku przedszkola jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków.
 • Indywidualizacja nauczania , podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci.
 • Udział w projekcie EKS i goszczenie wolontariusza obcojęzycznego.

 

Sposoby ewaluacji

 

 • Systematycznie prowadzona będzie obserwacja dzieci na zajęciach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień ich zaangażowania i aktywności.
 • Umiejętności dzieci będą prezentowane podczas uroczystości i zajęć otwartych dla nauczycieli.
 • Analiza kart pracy dzieci dotycząca znajomości wprowadzanych słów i zwrotów.
 • Pozytywne opinie Rodziców.
 • Umieszczaniezdjęć  na stronie internetowej przedszkola.