Kielce - moje miasto

„Kielce- moje miasto”

 

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

Autorzy: mgr Katarzyna Lepszy, mgr Marzena Suchenia

Temat : ,,Kielce- moje miasto”

Przedmiot: wychowanie przedszkolne

Rodzaj innowacji: organizacyjno- metodyczna

Czas trwania innowacji: 02.09.2019r.- 30.06.2019r.

Zakres innowacji: najstarsza grupa wiekowa 6- latki, zajęcia w ramach zajęć obowiązkowych raz lub dwa razy w miesiącu

Opis innowacji:

Wstęp

                          W codziennej pracy z dziećmi zaobserwowałyśmy ich naturalną ciekawość poznania świata, zarówno najbliższego otoczenia, jak i dalszego, jakim jest miasto, kraj, świat,  w którym żyją.  Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko uczy się mówić, nawiązywać kontakty społeczne, poszerza wiedzę o świecie, kształtuje obraz własnej osoby. Tutaj tworzy się atmosferę zabawy, radosnego współdziałania, rozwoju wrażliwości, zainteresowań    i wyobraźni dzieci. Charakterystyczną cechą dziecka w wieku przedszkolnym jest jego spontaniczna ciekawość, ale też szukanie sposobów na zaspokojenie jej. Dziecko rozpoznaje obrazy, miejsca i zadaje pytanie- co to jest? Jeśli odpowiemy zdawkowo, dowie się niewiele. Natomiast jeśli poświęcimy na to więcej czasu, przybliżymy mu cały kontekst, poszerzy ono swoją wiedzę, kompetencje językowe, zainteresowania i zaspokoi ciekawość. W ten sposób przyczynimy się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci uwielbiają wycieczki, zajęcia w plenerze, bardzo chętnie i z dużą uwagą biorą udział w zajęciach w nowych miejscach, poznają nowe otoczenie, szybko uczą się poprzez bezpośrednią obserwacje i praktyczne działanie. Chciałyśmy dać im możliwość lepszego, bezpiecznego poznania bliskiego środowiska, w którym żyją. W związku z tym postanowiłyśmy opracować innowację, która przybliży dzieciom miasto rodzinne,  pozwoli poznać jego tradycje, kulturę, ważne instytucje znajdujące się na terenie Kielc.

 

Cele główne:

·         Kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości regionalnej

·         Budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do swojego miasta i regionu

·         Wprowadzenie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji

·         Zapoznanie dziecka z dziedzictwem kulturowym i historycznym Kielc

 

Cele szczegółowe:

  ·     Rozwijanie zainteresowań dziejami rodzinnego miasta

·         Zapoznanie dzieci z historią Kielc na podstawie legend

·         Wzbogacenie wiadomości o życiu dawnych kielczan, ich zwyczajach i tradycjach

·         Poznawanie miasta poprzez wycieczki do ciekawych miejsc, rezerwatów przyrodniczo- krajobrazowych

·         Poszerzanie wiedzy na temat kieleckich zabytków, ośrodków kultury, nauki i ważnych instytucji

·         Przybliżenie dzieciom regionalnego folkloru i tradycji ludowych poprzez zapoznanie z piosenkami, tańcami i muzyką regionu świętokrzyskiego

·         Przybliżenie dzieciom sylwetek wielkich Polaków związanych z Kielcami takich jak: Stefan Żeromski, Stanisław Staszic, Henryk Sienkiewicz, Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko

·         Zapoznanie z symbolami lokalnymi

 

 Cele operacyjne:

  • Dziecko zna legendę o powstaniu Kielc

·        Wie, jak żyli dawniej kielczanie, zna ich zwyczaje i tradycje

·         Zna zabytki  i ważne instytucje Kielc, potrafi je nazwać

·         Zna słownictwo związane z tematyką rodzinnego miasta

·         Chętnie bierze udział w konkursach organizowanych na terenie Kielc·                                                        

           Rozpoznaje i nazywa miejsca charakterystyczne dla miasta

·        Zna postaci wielkich Polaków związanych z Kielcami

·        Potrafi wyrazić swoje doświadczenia i obserwacje w ekspresji plastycznej, muzycznej  oraz teatralnej

·         Potrafi zaśpiewać piosenki i przyśpiewki związane z własnym regionem, umie zatańczyć taniec z regionu świętokrzyskiego

·         Wie, jak wygląda herb Kielc

 

Różnorodne metody i formy pracy w realizacji innowacji: 

  Metody:

- podające

- eksponujące

- praktyczne

- problemowe

- aktywizujące

Formy:

- wycieczki na terenie miasta

- wycieczki krajoznawczo- turystyczne

-  wyjścia do placówek związanych z gromadzeniem i eksponowaniem dziedzictwa kulturowego  miasta oraz regionu

- formy działalności plastycznej i muzycznej

- formy sceniczne

- konkursy

- indywidualna, zespołowa i grupowa

 

Sposoby realizacji:

 

    Zorganizowanie wycieczek:

- na Wzgórze Zamkowe

- do Parku Miejskiego im. St. Staszica

- na Rynek kielecki

- na Kadzielnię i do Geoparku

- na Karczówkę i do Ogrodu Botanicznego

- do Filharmonii Świętokrzyskiej i Zespołu Szkół Muzycznych

- do Teatru im. S. Żeromskiego i Teatru ,,Kubuś”

- do Muzeum Narodowego, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej

- do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, KCK, BWA i Galerii Malarstwa

- do Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego

- do Wodociągów Kieleckich

- do Biblioteki Wojewódzkiej, WDK i na Stadion Korony

- na Dworzec PKP, PKS i Pocztę Główną

 

       Udział w konkursach:

- zorganizowanie dwóch konkursów rodzinnych: plastycznego pt. „Zabytki Kielc”  i fotograficznego „Moje ulubione miejsce w Kielcach”

- udział w różnego typu  konkursach tematycznych organizowanych na terenie Kielc

 

        Warsztaty:

- udział w warsztatach organizowanych  na terenie miasta przez muzea i ośrodki kultury

 

          Prezentacje dzieci:

-  przygotowanie  przez dzieci występu słowno- muzycznego o tematyce regionalnej   

-  eksponowanie prac plastycznych związanych z odbytymi wycieczkami po rodzinnym mieście

Urządzenie w sali kącika tematycznego ,,Kielce- moje miasto”

 

Spodziewane efekty:

 

Niniejsza innowacja ma na celu wzbogacenie wiedzy dzieci o swoim mieście rodzinnym,  jego historii i teraźniejszości, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju.

W trakcie innowacji i po jej zakończeniu nastąpi:

- wzrost aktywności przedszkola w podejmowaniu współpracy z władzami samorządowymi   i instytucjami lokalnymi tworzącymi kulturę miasta w celu umożliwienia dzieciom skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości aktywności i samodzielności, poszerzanie wiadomości, rozwijanie kompetencji poznawczych, które są ważne w wychowaniu przedszkolnym

- wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wychowanków

- upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i rodziców

- wzrost przedsięwzięć edukacyjno- wychowawczych, wystaw, konkursów i innych form upowszechniania edukacji patriotycznej

 

Wpływ innowacji na pracę przedszkola:

- podnoszenie jakości pracy przedszkola

- integracja środowiska przedszkolnego (dzieci, rodziców i nauczycieli)

- promocja placówki w środowisku lokalnym

Podsumowanie innowacji pedagogicznej ,, Kielce moje miasto"

  18 czerwca w grupie Tulipany odbył się quiz o Kielcach  podsumowujący i utrwalajacy  wiadomości  o naszym  rodzinnym mieście  zdobyte w ramach   innowacji pedagogicznej   ,,Kielce moje miasto” prowadzonej w naszej grupie w ciągu roku szkolnego.

Program innowacji pedagogicznej pt. ,, Kielce moje miasto" został zrealizowany. Innowacja poprzez wycieczki oraz zajęcia wspierała ciekawość i aktywność przedszkolaków,  budowała dziecięcą wiedzę o rodzinnym mieście oraz pozwoliła poznać  jego tradycje, zabytki. Nauczycielom stworzyła możliwość rozwoju własnego warsztatu pracy, wprowadzenia i realizacji tematów o ciekawym przebiegu.

Wszystkie działania podczas realizacji innowacji prezentowane były na stronie internetowej przedszkola, wystawach prac dziecięcych, w kronice przedszkola, podczas rozstrzygnięć konkursowych, na spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, w kąciku dla rodziców.