Kodowanie na dywanie

 „ Kodowanie na dywanie” w ramach
 Programu – „Uczymy Dzieci Programować”

 

Temat innowacji : „Kodowanie na dywanie”

Nazwa placówki : Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

Autor innowacji : Wioletta Nartowska

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja : nauczanie przedszkolne

Rodzaj innowacji :  programowo-metodyczna

 

Data wprowadzenia innowacji : od 01.11.2020r.

Data zakończenia innowacji : do 31.01.2021r.

 

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Kodowanie na dywanie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej

przyjazny dzieciom: w zabawie.

 

Opis innowacji:

Wstęp:

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku
i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań.

 

Cele innowacji:

Głównym celem innowacji, podobnie jak całościowego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego przedszkola,  jest wspieranie wielostronnego, harmonijnego rozwoju dziecka. Podejmowane działania i proponowane dzieciom aktywności przyczynią się do zaspokajania jego potrzeb biologicznych, emocjonalnych i poznawczych, do osiągnięcia przez dziecko samorealizacji. Innowacja uwzględnia aktywny proces uczenia się dzieci poprzez doświadczanie, eksperymenty i zabawę z rówieśnikami, wspólne działanie i wspólne stawanie przed wyzwaniami i sytuacjami problemowymi. Jednocześnie zapewnia indywidualną możliwość wyrażania myśli oraz poszanowanie uczuć zarówno swoich jak i innych.

Zastosowanie aktywnych metod, technik i różnych form pracy zapewni dzieciom konstruowanie wiedzy, wprowadzenie w świat strategicznego myślenia, kodowania oraz świat matematyki, przyrody, kultury, obyczajowości, tradycji, historii, sztuki.

Wprowadzone rozwiązania korzystnie wpłyną na atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie pełnego czasu pobytu dzieci w placówce oświatowej.

 

Cele ogólne:

 • wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi;
 • zachęcanie do eksperymentowania;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci;
 • wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
 • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie zarówno w nowych jak i trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
 • poznanie podstawowych konstrukcji programistycznych,
 • rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole,

 

Cele operacyjne

Dziecko:

 • chętnie konstruuje, wykorzystując do tego różne narzędzia i różne materiały;
 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • nabiera wiary we własne siły;
 • myśli nieszablonowo, jednocześnie dostrzegając pewne zasady, schematy i prawidłowości;
 • odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu, np.: poprzez symbolikę graficzną;
 • uczy się wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
 • uczy się współpracy w grupie z poszanowaniem praw i wartości innych osób;
 • usprawnia dużą i małą motorykę;
 • rozwija wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną;
 • poprawia werbalizację i komunikację, precyzyjne formułowanie myśli i tworzenie komunikatów ;
 • uczy się radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi;
 • kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, wyobraźnię, myślenie;
 • pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne : narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki).

Częstotliwość zajęć: Raz w tygodniu

Adresatami innowacji są dzieci 4 i 5 -letnie z grupy ,,Tulipany''. Czas innowacji obejmuje trzy miesiące - jeden dzień w tygodniu. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych.

 

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedszkolnego etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem; podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne na podstawie  programu „ Uczymy dzieci programować”):

 

 • Oto ja,
 • Pada, pada, wieje, wieje…,
 • Sposoby na niepogodę,
 • Mały, wielki miś,
 • W świecie książek, w świecie marzeń,
 • W poszukiwaniu kodu do zabawek,
 • Czekając na święta,
 • Wesołych Świąt,
 • Poznajemy miesiące,
 • Wesoły karnawał,
 • W świecie bajek, baśni i wyobraźni,
 • Zima – pada śnieg.

Ewaluacja innowacji:

Kryteria ewaluacji:

 • Efektywność innowacji,
 • Trafność doboru treści, metod oraz narzędzi,
 • Dostosowanie do realiów placówki i zmieniających się warunków zewnętrznych

Narzędzia ewaluacji:

 • Ankieta dla rodziców,
 • Test zadaniowy wykonany przez dziecko

 

Sprawozdania z realizacji innowacji będą na bieżąco umieszczane w formie zdjęć
i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola.

 

Planowane zajęcia mają charakter otwarty , mogą ulec zmianie bądź modyfikacji.

 

Podsumowanie innowacji pedagogicznej  „KODOWANIE NA DYWANIE”

 
Innowacja pedagogiczna pt. „Kodowanie na dywanie ” realizowana była w naszym przedszkolu od listopada 2020r. do lutego 2021 r. Innowacją objęte były dzieci 5 - letnie z gr. Tulipany. Program przewidywał jedną godzinę zajęć tygodniowo. Podczas zajęć w ramach projektu dzieci miały możliwość pracować na pomocach dydaktycznych wykorzystywanych do kodowania bez użycia komputera. Dzieci nabyły umiejętność odczytywania kodu, układania własnego kodu, układania najkrótszego/najdłuższego kodu (najkrótszej drogi do osiągnięcia celu), układania obrazków z kolorowych kubeczków według koordynatorów, budowanie wież z kolorowych kubeczków różniących się jednym lub kilkoma elementami. 
Zajęcia obejmowały również pracę w grupach, przez to dzieci rozwijały swoje kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za nią.
Podczas zabaw w kodowanie dzieci rozwijały przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, a także podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.
Zadaniem prowadzonych zajęć było również wspomaganie dzieci  w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach kodowania, brały w nich aktywny udział. Wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu.  
Innowacja „ Kodowanie na dywanie” sprzyjała rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci w sposób najbardziej przyjazny dla nich, czyli poprzez zabawę, ruch oraz doświadczenie i eksperymentowanie.
Podsumowując ankietę ewaluacyjną dla rodziców wysuwają się następujące wnioski:
- zdecydowana większość dzieci lubi zajęcia z kodowania i chętnie w nich uczestniczy,
- rodzice wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć oraz wszyscy jednogłośnie uznali, że takie zajęcia są dzieciom potrzebne,
- za najważniejsze korzyści z udziału jego dziecka w zajęciach z podstaw programowania uznali, rozwijanie kompetencji matematycznych, umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.