Misja i wizja

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach

Opracowanie: Rada Pedagogiczna PS nr 35

 

1. Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowo ś ci do podj ę cia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:

"Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą".

Dziecko ma możliwość radosnego przeżycia każdego dnia,

a rodzice - satysfakcję z pobytu dziecka w naszym przedszkolu.

 
2. Wizja Przedszkola

Absolwent naszego przedszkola to człowiek wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole. Jest aktywny, sprawny, kreatywny. Charakteryzuje się dojrzałością społeczną i emocjonalną. Zna swoją wartość, potrafi rozwiązać na swoją miarę różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu:

 • jest uczciwe, nie kłamie,
 • szanuje siebie i innych; szanuje cudzą własność,
 • rozumie pojęcie człowieka Polaka, człowieka Europejczyka, obywatela świata,
 • przestrzega na co dzień podstaw zdrowego, bezpiecznego życia.

Oferta edukacyjna naszego przedszkola uwzględnia zapotrzebowanie środowiska oraz obejmuje działalnością opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną specyficzne obszary i formy pracy przedszkola. Na bieżąco modernizuje swoją bazę, doskonali swoje usługi. Doskonali cały personel i rodziców w zakresie lepszej komunikacji międzyludzkiej, doradztwa specjalistycznego. Prowadzi ścisłą współpracę ze szkołami podstawowymi zapewniając ciągłość procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego.

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, stale podnoszące swoje umiejętności na różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds. wychowania, edukacji, etyki zawodowej, promocji, ewaluacji oraz wiele innych. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp. Personel pomocniczy dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki, wspiera nauczycieli we wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz dzieci oraz ich rodziców.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku przy udziale rodziców.

 

CELE GŁÓWNE PRACY PRZEDSZKOLA W OBSZARACH:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
 • przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu:

 • procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy, w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 • przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa,
 • przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
 • przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4. Zarządzanie przedszkolem:

 • zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 
1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 
2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki: rzeźb, malarstwa, architektury, dzieł plastycznych, przestawień teatralnych, ilustracji artystycznych, utworów literackich, koncertów muzycznych.

 
3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

     

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, V. Sherborn,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.

 

STOSOWANY SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Dla dzieci młodszych:

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą,
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania.

Dla dzieci starszych :

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą,
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • przywileje pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych zbierając pokarm dla schroniska w Dyminach, dokarmiają ptaki itp. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja "Sprzątanie świata" czy selektywna zbiórka odpadów. Dzieci z naszego przedszkola bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach: międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich, miejskich, organizowanych przez biblioteki, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe itp. Jesteśmy także organizatorami konkursów i przeglądów, do których włączani są rodzice.

 

Przedszkole prowadzi stałą współpracę z:

 • Uniwersytetem  J. Kochanowskiego w Kielcach;
 • Szkołą Podstawową Nr 27;
 • Przedszkolami nr  9, 16, 18, 31, 33 ;
 • Teatrem Lalki i Aktora "KUBUŚ";
 • Filharmonią Świętokrzyską;
 • Teatrami i agencjami artystycznymi z innych miast;
 • Miejską Biblioteką Publiczną - Filia Nr 15;
 • Klubem "Słoneczko";
 • Biurem Wystaw Artystycznych;
 • Komisariatem Policji;
 • Strażą Pożarną;
 • Straż Miejską;
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kielcach;
 • Nadleśnictwem Kielce;
 • Muzeum Zabawek;
 • Muzeum Diecezjalnym w Kielcach;
 • Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Jesień wokół nas,
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Akcja "Sprzątanie świata",
 • Apel "Święto Niepodległości"
 • Akcja "Dokarmiamy zwierzęta",
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Dzielimy się opłatkiem - "Jasełka",
 • Bal karnawałowy,
 • Być z Babcią i Dziadkiem,
 • Witamy wiosnę - zielony dzień,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Rodziny-mamy i taty,
 • Dzień Dziecka - Dzień Sportu,
 • Pożegnanie starszaków.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową założoną w 2005 r. Zawiera ona wszystkie informacje o naszej placówce, informacje o bieżących wydarzeniach, ogłoszenia, ilustrowane zdjęciami, sprawozdaniami z uroczystości, imprez. Zamieszczone są ważne akty prawne, na podstawie których funkcjonuje placówka, np.: statut, podstawa programowa, program wychowawczy, koncepcja pracy i inne. Poprzez stronę, za pomocą formularza e-mail, każdy rodzic może się z nami skontaktować.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką, literaturą i sztuką,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA -PRIORYTETY:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.
 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, kreowanie zdolności twórczych dziecka poprzez stosowanie holistycznego uczenia się polegającego na przyswajaniu, odkrywaniu, aktywizowaniu i działaniu dziecka.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

ZAKŁADANE CELE I OCZEKIWANE EFEKTY:

 1. Dzieci potrafią wyrażać swoje przeżycia i wiedzę za pomocą różnorodnych technik plastycznych, form teatralnych, twórczości muzycznej.
 2. Dzieci mają potrzebę kontaktu z przyrodą. Właściwie zachowują się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody. Hodują własne rośliny i potrafią o nie dbać.
 3. Dzieci są aktywne, chętnie podejmują działania twórcze. Starają się rozwijać swoje umiejętności w poszczególnych dziedzinach sztuki.