Opłaty

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN:

·         Rodzic/prawny opiekun dziecka przebywającego w przedszkolu do sześciu godzin dziennie  nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w placówce,

·         Rodzic/prawny opiekun dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej sześciu godzin dziennie i korzystającego z dwóch lub trzech posiłków, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce.

2. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego wynoszą 1 zł za godzinę dziennie zgodnie z ustawą  o systemie oświaty, o której rodzice są informowani na zebraniu inaugurującym rok szkolny, opłata za przedszkole podlega odpisom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

3. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z dwóch lub trzech posiłków (I śniadanie, II śniadanie, obiad):  koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100%, w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry:

·                     dzieci korzystających z trzech posiłków – 100% stawki żywieniowej,

·                     dzieci korzystających z dwóch posiłków – 75% stawki żywieniowej (śniadanie , II śniadanie),

4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor po przedstawieniu kalkulacji kosztów i zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu. Każdą nieobecność dziecka należy poprzez zalogowanie się  zaznaczyć w systemie SMERF 24 danego dnia , naipóźniej do godziny 8.30 .

 W przypadku braku powiadomienia o nieobecności dziecka w przedszkolu, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się da uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka za dni niezgłoszonej nieobecności.

6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:  rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15 dnia danego miesiąca „z góry”, opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,  wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom do 5 dnia roboczego danego miesiąca, zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca powoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

7. Sposób dożywiania dzieci nie korzystających z żywienia w przedszkolu:  dzieci nie korzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) wg zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.