Świat małego odkrywcy

,, Świat małego odkrywcy"

 

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Kielcach

Autor: mgr Monika Nyk

Temat: Świat małego odkrywcy

Przedmiot: edukacja przedszkolna

Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna

Czas realizacji:  42 dni - jeden dzień w tygodniu

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci 5 i  6 -letnie z grupy ,,Bratki''. Czas innowacji obejmuje 42dni - jeden dzień w tygodniu. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych.

OPIS INNOWACJI

I. Wstęp

Wszechstronny rozwój dziecka jest najważniejszym celem edukacji przedszkolnej. Niemniej nie możemy zapominać, iż dziecko w tym wieku jest spragnione wszelkich ciekawostek. Przedszkolak wchłania nowe informacje w związku z czym powinniśmy rozwijać jego ciekawość świata i wyobraźnie. Proste doświadczenia pokazane podczas zajęć mają na celu zachęcanie dzieci do poszukiwania zjawisk, które będą je zachwycały, dziwiły oraz skłaniały do poszukiwania odpowiedzi. Wiele z zadawanych pytań dotyczących przyczyny  powstawania danego zjawiska znajdzie swoje odpowiedzi dopiero w późniejszych latach - w szkole. Jednakże ciekawość, jak zostanie rozbudzona u dziecka w wieku przedszkolnym będzie bezcenna.

II. Założenia ogólne

Innowacja ma wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz kształtować osobowość młodego człowieka , a także rozbudzać jego ciekawość otaczającym światem.

III. Cele ogólne:

- rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem,
-  nauczenie wychowanków  prowadzenia obserwacji oraz  wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów                                                                                       - rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach badawczych

IV. Cele szczegółowe:

-  podniesienie, jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych ,twórczych z elementami doświadczania, obserwowania,
czy eksperymentowania;
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
-  poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;
-  stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
- rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań;
 - poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
-  pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
- kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
-  poszukiwanie wiedzy o świecie;
- rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;
- umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z elementami eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań.

V. Metody i formy pracy

Metody czynne:
• praktyczne: pokaz z objaśnieniem, pokaż z instruktażem,
• praktyczne działanie: badanie, eksperymentowanie, montowanie, pomiar, konstruowanie,
• metody aktywizujące: zabawy badawcze, doświadczenia, zabawa dydaktyczna
z elementami eksperymentu, burza mózgów.
Metody oglądowe:
• obserwacja,
• pokaz,
• podanie przykładu, wzoru postępowania,
• filmy edukacyjne,
• prezentacje multimedialne.

Metody słowne:

• rozmowy,
• opis,
• zagadki,
• bajki i opowiadanie,
• objaśnienia,
• instrukcje.

Dobór metod zależał będzie od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego,
jakie działania zostały zaplanowane. Będą miały one na celu wspomaganie wszechstronnego
rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność poznawczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

Formy:
• praca z całą grupą.

Każdy eksperyment poprzedzony będzie pogadanką, wykładem bądź prezentacją multimedialną.

VI. Przewidywane osiągnięcia ( korzyści wdrożenia innowacji)

Dla dzieci:
• pogłębianie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym;
• kształcenie umiejętności rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
• doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów poprzez czynne eksperymentowanie i wykonywanie czynności badawczych;
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania;
• doskonalenie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń;
• doznawanie przeżyć intelektualnych i estetycznych;
• odczuwanie radości i zadowolenia z efektów prowadzonych obserwacji.
Dla przedszkola:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
• zbudowanie pozytywnego wizerunku przedszkola jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków

• indywidualizacja nauczania , podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci
Dla nauczyciela:
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy o cenne metody (z elementami odkrywania, eksperymentowania, obserwowania, doświadczania) i formy pracy z dziećmi, pozwalające zaspokoić ich ciekawość poznawczą
• zdobycie doświadczenia w zakresie monitorowania i ewaluowania efektów innowacji.
VII. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 24 lutego 2017 r.

VIII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej przeprowadzę:

- ankietę dla dzieci dotyczącą atrakcyjności zadań innowacyjnych

- ankietę ewaluacyjną dla rodziców

- przygotuję album fotograficzny dokumentujący realizację zadań.

Szczegółowa analiza wyników ankiety pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie modyfikować metody pracy w kolejnych latach.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi placówki.

 Na bieżąco wszelkie działania będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Planowane działania mają charakter otwarty , mogą ulec zmianie bądź modyfikacji.

 

Przykładowe eksperymenty:

STARY WULKAN, NADCHODZI NOC, MAŁY DETEKTYW, EKOLUDEK, ZACZAROWANE MONETY, W STARYM KINIE, WESOŁY BALONIK, ZABAWA Z CIENIEM, ŁOWIMY RYBY, WYCIECZKA DO LASU, NIEWIDZIALNE PISMO, DBAMY O NASZE ZĘBY, MAGICZNA WODA, NIEBIESKI ZIEMNIAK, ZABAWA Z OLEJEM, DUŻY - MAŁY I NAJMNIEJSZY, PANI MROZIK, WIELKANOCNE JAJKO, JAK POWSTAJĄ CHMURY?, CIEPŁE UBRANKO NA ZIMĘ, SLONE SOPELKI, STATEK, ZABAWA Z LATARKĄ, ZACZAROWANY GRZEBIEŃ, KOLOROWY BALONIK, FONTANNA, PSZCZÓŁKA, ATRAMENT, SUCHY PAPIEREK, CO SIĘ ROZPUŚCI?, TRZY SMAKI, KOSTKI LODU, DLACZEGO GARNKI SĄ METALOWE?, SUSZYMY PRANIE, CZYSTY CZY BRUDNY? , JESIENNY WIATR, W KTÓR STRONĘ WIEJE WIATR?, CIEPŁE POWIETRZE, WĘDRUJĄCE KROPELKI, WŁAŚCIWOŚCI WODY, ZABAWA Z PARĄ, KOLORY TĘCZY.

Innowacja pedagogiczna ,,Świat małego odkrywcy '' 
1.Wulkan.
2.Dzień i noc.
3.Detektyw.
4.Zanieczyszczenia powietrza.
5.Jesienne zabawy. 
6.Zaczarowane monety.
7.W starym kinie.