Zabawa w teatr

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno - metodyczna

 

mgr Monika Nyk

 

Zabawa w teatr

 

 

Nazwa placówki:   Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Kielcach

Autor:    mgr Monika Nyk

Temat:   Zabawa w teatr

Przedmiot:   edukacja przedszkolna

Rodzaj innowacji:   organizacyjno - metodyczna

Data wprowadzenia:   1.10.2018

Data zakończenia:    22.03.2019

 

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci 4 - letnie z grupy ,,Różyczki''. Czas innowacji obejmuje 6 miesięcy z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym. Istnieje także możliwość przedłużenia zajęć w bieżącym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych.

Niniejsza innowacja ma na celu aktywizowanie kreatywności dzieci w różnych formach ekspresji: mowie, ruchu, geście, rysunku i śpiewie.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad aktywnością i sposobem spędzania wolnego czasu przez współczesne dzieci. Nietrudno zauważyć, że nasi podopieczni większość dnia poświęcają na oglądanie telewizji bądź korzystanie z komputera lub telefonu. Wizyty w teatrze należą do rzadkości. Postanowiłam przybliżyć im niewątpliwą przyjemność obcowania z kulturą i sztuką, która oprócz podniesienia poziomu wiedzy i kultury ogólnej kształtuje estetyczną wrażliwość i wpływa na moralne postawy wychowanków. Przedszkole to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do uczestnictwa w kulturze. Ponadto wprowadzenie go w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi wiele dodatkowych korzyści, takich jak: rozwijanie wyobraźni, doskonalenie mowy, umuzykalnienie, rozwijanie płynności ruchów, zwiększenie poczucia własnej wartości.

 

 

 

 

,,Zabawa w teatr''

 

Opis innowacji:

 

I. Wstęp

Dzieci w wieku przedszkolnym mają naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: mowie, ruchu, śpiewie, rysunku. W związku z tym prowadzone są rozmaite zajęcia aktywizujące kreatywność dzieci. ,,Zabawa w teatr'' może stać się najbardziej interesującym i wyrazistym sposobem , aby uwolnić ich niezwykłe pokłady energii, a przy okazji uwrażliwić na sztukę i kulturę.

 

II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do dzieci 4 - letnich z grupy ,,Różyczki''.

2. Innowacja ma wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz kształtować osobowość młodego człowieka. Ma także przygotować moich podopiecznych - jako twórców i odtwórców - do świadomego udziału w kulturze.

 

III. Cele innowacji

Cel główny:

- kształtowanie umiejętności tworzenia w zakresie aktywności językowej, plastycznej, muzycznej , ruchowej i teatralnej

- rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowania teatrem

Cele szczegółowe:

- rozwijanie motywacji do pracy nad sobą

- pomoc w zrozumieniu otaczającego świata

- zrozumienie innej rzeczywistości

- odzwierciedlenie spostrzeżeń w formie plastycznej

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań

- kształtowanie umiejętności interpretowania uczuć, emocji własnych oraz innych osób

- kształtowanie psychomotoryki

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

- poznanie historii oraz rodzajów teatru

- odkrywanie i doskonalenie umiejętności aktorskich poprzez zabawy teatralne

- poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych

- wzbogacanie słownika czynnego o słownictwo związane z teatrem

- rozwijanie wyobraźni

- kształtowanie umiejętności współpracy

- nauka kontrolowania oddechu i brzmienia głosu

 

IV. Metody i formy

Stosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, stworzyć atmosferę akceptacji i zaufania.

* Metody czynne - oparte na działalności dzieci

- metody kierowania własną działalnością - inspirowanie dzieci do działalności teatralnej, podsuwanie pomysłów, realizacja zadań parateatralnych

- metody samodzielnych doświadczeń - spontaniczne zabawy dzieci podczas wykonywania zadań

- metody zadań stawianych dziecku

* Metody inscenizacji - ćwiczenia w mówieniu, wzmacnianie pewności siebie, ośmielanie, aktywizowanie

*Drama

Formy: zabawy słowne, plastyczne, ruchowe, muzyczne.

 

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Dla dzieci:

- Rozbudzenie wyobraźni twórczej.

- Posługiwanie się poprawną polszczyzną, kontrolowanie wymowy.

- Rozumienie pojęć związanych z tematem.

- Wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny emocji.

- Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola dzieci i rodziców.

Dla placówki:

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

- Promowanie przedszkola poprzez udział w konkursach i uroczystościach.

- Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków.

- Promocja placówki w środowisku lokalnym, współpraca z różnymi instytucjami.

- Indywidualizacja nauczania, podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci.

 

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 24 lutego 2017 r. oraz programu wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola. Wyd. MAC. We wspomnianym programie duży nacisk położono na warstwicową teorię wychowania autorstwa Stefana Kunowskiego. Projekt edukacyjny ,,Zabawa w teatr'' nawiązuje przede wszystkim do psychologicznej, socjologicznej , kulturologicznej i duchowej warstwy rozwoju dziecka.

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej przeprowadzę;

- ankietę dla dzieci dotyczącą znajomości podstawowych pojęć związanych z edukacją teatralną

- ankietę ewaluacyjną dla rodziców

- przygotuję album fotograficzny dokumentujący realizację zadań

Szczegółowa analiza wyników ankiety pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie modyfikować metody pracy.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

 

 

VIII. Etapy pracy nad projektem

Rozpoczęcie projektu:

* Oglądanie : spektaklu teatralnego, projekcji spektaklu teatralnego, zdjęć ze spektakli teatralnych, ulotek, plakatów, repertuarów, biletów teatralnych. Dzielenie się spostrzeżeniami, odzwierciedlanie swoich odczuć w formie swobodnych prac plastycznych.

* Słuchanie opowiadań i wierszy związanych tematycznie z teatrem, analiza tekstów.

* Swobodna i kierowana rozmowa z dziećmi na temat teatru - przygotowanie wstępnej siatki tematycznej ilustrującej aktualny zasób wiedzy dzieci o teatrze.

* Zagadki detektywistyczne związane z tematem.

Realizacja projektu:

Wizyty ekspertów

* Aktor pracujący w teatrze lub reżyser sztuk teatralnych.

* Osoby pracujące w teatrze odpowiedzialne za wykonanie rekwizytów, dekoracji, kostiumów np. lalkarz, charakteryzator.

* Osoba prowadząca zajęcia z emisji głosu.

*Osoba amatorsko zajmująca się teatrem.

Zajęcia terenowe

* Wycieczka do biblioteki - oglądanie różnego rodzaju publikacji dotyczących teatru, ilustracji przedstawiających teatr w starożytności itp.

* Wycieczka do teatru.

* Udział w zajęciach z edukacji teatralnej - poznanie teatru ,,od kuchni'' - zwiedzanie pracowni plastycznej, technicznej, elektro - akustycznej, poznanie pracy dyrektora teatru oraz innych osób pracujących w teatrze.

Działania w przedszkolu

*Budowanie w grupach makiet teatru , wystawa prac, omawianie podobieństw i różnic.

*Zaprojektowanie plakatu reklamującego przygotowany przez dzieci spektakl teatralny.

*Zaprojektowanie oraz wykonanie zaproszeń na premierę oraz biletów na przygotowany spektakl teatralny.

* Zaprojektowanie oraz wykonanie różnych lalek teatralnych ( pacynka, marionetka, kukiełka, jawajka ) z wykorzystaniem różnorodnych przedmiotów   ( drewniane łyżki, skarpetki, rękawiczki, włóczka, warzywa, owoce itp.)

* Projektowanie i wykonanie różnych masek teatralnych, improwizacje teatralne z ich wykorzystaniem.

*Zabawa z savoir - vivrem w tle: poznanie zasad zachowania się w czasie trwania przedstawienia teatralnego ( zachowanie ciszy, zakaz jedzenia i picia, zakaz używania telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego) - scenki dramowe, projektowanie piktogramów, omawianie przedstawionych zasad zachowania się. Omówienie zasad dotyczących ubioru (np. wybieranie spośród różnych strojów, tych, które można włożyć idąc do teatru -piżama, suknia balowa, strój kąpielowy, dresy, kombinezon narciarski itp), zorganizowanie pokazu mody.

* Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dramowe, pantomimiczne, improwizacyjne związane z tematem projektu.

* Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem tkanin, pasków bibuły, piórek, baniek mydlanych itp.

* Naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt i dopasowywanie instrumentów muzycznych do wydawanych przez nie odgłosów.

* ,,Pudełko uczuć" - pokazywanie za pomocą mimiki i gestów wylosowanych uczuć, próba odgadywania nazw pokazywanych uczuć.

*,,Gimnastyka buzi i języka'' - ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, emisja głosu.

* ,, Co było dalej?'' - dzieci wymyślają dalszy ciąg opowiadania rozpoczętego przez nauczyciela.

* przygotowanie spektaklu teatralnego ( stworzenie scenariusza, scenografii, oprawy muzycznej, przydzielenie ról itp. )

* Stworzenie,, słownika teatru'' - dzieci wyjaśniają znaczenie słów związanych z teatrem w formie rysunkowej.

Udział rodziców

* Pomoc w organizacji zajęć i wycieczek, wywoływanie zdjęć, wyszukiwanie ciekawostek na temat teatru.

*Przygotowanie wspólnie z dzieckiem reklamy dowolnego przedmiotu.

*Pomoc w przygotowaniu przedstawienia teatralnego.

*Uczestnictwo wspólnie z dzieckiem w konkursie recytatorskim.

* Przygotowanie występu teatralnego dla dzieci.

Zakończenie  projektu

* Przygotowanie nowej siatki tematycznej, sprawdzenie poziomu wiedzy dzieci na temat teatru.

*Podsumowanie informacji o teatrze, oglądanie kącika teatralnego, dzielenie się wrażeniami na temat znajdujących sie tam przedmiotów, prac plastycznych i konstrukcyjnych, przypomnienie zajęć terenowych oraz wycieczek.

*Wystawienie przygotowanego przedstawienia teatralnego.

* Prezentacja zdjęć, prac plastycznych, ,,słownika teatru''.

* Udział w quizie wiedzy o teatrze.

Planowane działanie mają charakter otwarty, mogą ulec zmianie bądź modyfikacji.